Privacybeleid

Privacybeleid

Wanneer u een aankoop verricht bij 'Het huis van mijn moeder' gaat u akkoord met het volgende privacybeleid en de algemene voorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig na te lezen.

Uw privacy en het beschermen van uw gegevens zijn zeer belangrijk voor ons.

Versie 1.0 – inwerkingtreding [1 december 2019]

'Het huis van mijn moeder' verzamelt de persoonsgegevens aangaande de klanten, op basis van de gegevens die zij haar op de site, www.hethuisvanmijnmoeder.be, hebben meegedeeld. Zij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door de interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatieve e-mails zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de site en in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de klanten.

Als je ons een telefoonnummer meedeelt via het web, zal je enkel, indien nodig, telefonisch gecontacteerd worden door 'Het huis van mijn moeder' om je te informeren over de bestellingen die je online hebt geplaatst.

'Het huis van mijn moeder' verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn klanten niet uit aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt 'Het huis van mijn moeder' zich ertoe vooraf de klant te verwittigen ten einde hem/haar toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. 'Het huis van mijn moeder' kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, betreffende zijn klanten, verkopen, uitwisselingsstructuren aangaande informatie op de site, www.hethuisvanmijnmoeder.be, maar deze statistieken mogen geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (*), kan de klant zijn/haar toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de sectie “Mijn Account”. Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen per email aan: info@hethuisvanmijnmoeder.be.

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat de Site opslaat op de computer van de Klant. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan de klant te verpersoonlijken. De klant heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internetbrowser in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt geleverd door de 'Het huis van mijn moeder' te verpersoonlijken.

Deze cookies laten onder andere toe om het aantal bezoekers van de webpagina te tellen en de statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige pagina’s, en dit ten einde de klanten beter te bedienen.

Persoonsgegevens mogen door 'Het huis van mijn moeder' en haar logistieke partners gebruikt worden voor het leveren en factureren van bestelde producten en diensten en om met de klanten contact op te nemen in geval van problemen.

(*)Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de Luxemburgse wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)